سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشگاه شهید بهشتی تهران دانشکده الهیات و ادیان 
عضو هیئت علمی گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی 
1390/06/01 
ادامه دارد 
علمی ، پژوهشی 
همکاری 
انجمن ایرانی تاریخ اسلام 
عضو 
 
ادامه دارد 
علمی ، پژوهشی 
همکاری 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 
عضو هیئت علمی 
 
 
علمی ، پژوهشی