مشخصات فردی و زندگینامه
نام:مهران
نام خانوادگی:اسماعیلی
پست الکترونیک:mehron_es@yahoo.com
نخصص ها:تاریخ و سیره ، ادبیات عرب

زندگی نامه

جوایز علمی

انتخاب پایان نامه کارشناسی ارشد به عنوان پایان نامه قابل تقدیر سال 1382 در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

عضویت در مراکز علمی و پژوهشی

عضو انجمن ايراني تاريخ اسلام

سوابق کاری

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی از 1384 تا 1390

عضو هیات علمی گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه شهید بهشتی

سوابق تحصیلی

دکترای تاریخ اسلام از دانشگاه تربیت مدرس

علایق پژوهشی

تاریخ اجتماعی صدر اسلام، جریانهای فکری جهان عرب، تاریخنگاری

زمینه تخصصی

تاریخ اسلام، روش شناسی تاریخی، فلسفه تاریخ

کتابها

ترجمه: منابع و آثار سیاسی اسلامی و نقد روش شناختی مطالعات معاصر، نصر محمد عارف، نشر نی، 1384

ترجمه: مبانی اندیشه سیاسی در آیات مکی، عبدالقادر حامد تیجانی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389

مقاله ها

نگارش:

زمينه ها و گاه شناسی ساخت نام انصار و تحولات مفهومی پس از آن تا عصر تدوين، نامه انجمن ايرانی تاريخ اسلام، شماره اول، 1390

نقد درونی و بیرونی گزارشهای طبری از داستان غرانیق، فصلنامه تاریخ اسلام، بهار و تابستان 1389

اهميت معرفتی رهيافت تاريخی به قران و منابع تفسيری، مجموعه مقالات همايش بين المللی سيره شناختی پيامبر اعظم، جلد اول، انتشارات دانشگاه اصفهان، آذر 1385

ترجمه:

دولت شيعي مزيديان در حله، ضمن مقالات كتاب تاريخ تشيع، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1389

تاريخنگاری ساختارگرا، فصلنامه نامه تاريخ پژوهان، شماره 6، بهار 1385

تاريخي گري در واکنش به تاريخنگاري اثباتي، فصلنامه حوزه و دانشگاه، شماره 42،تابستان1384

تاريخنگاري انسانگرا و تاريخنگاري خردگرا، فصلنامه تاريخ اسلام، شماره 18، تابستان1383

تاريخنگاري از عهد جاهلي تا دوره اسلامي، تاريخ در آئينه پژوهش، زمستان 1382

گرايشها و مکاتب تفسيري معاصر، گلستان قرآن، شماره25 و 26