میراث سیاسی: میراث سیاسی مسلمانان (1) نقد روش شناختی مطالعات سیاسی معاصر
47 بازدید
محل نشر: علوم سیاسی » بهار 1381 - شماره 17 »(22 صفحه - از 231 تا 252)
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نصر محمد عارف با بررسی مطالعات اخیر درباره سیاست در اسلام متوجه شده است که مؤلفان در این حوزه، هر کدام حداکثر به شش درصد منابع و میراث سیاسی در اسلام مراجعه کرده‏اند؛ از این رو با رهیافتی انتقادی به عدم رعایت اصلِ «نخست استقراء، سپس تعمیم و نتیجه‏گیری»، نتایج به دست آمده از این مطالعات را زیر سؤال برده است. وی ابتدا با بررسی نسخ خطی عربی در فهرست نگاری‏ها به 307 نسخه عربی درباره سیاست در اسلام دست یافته که غالب آنها مورد استفاده محققان معاصر قرار نگرفته است. او در فصل اول از بخش اول کتاب خود «فی مصادر التراث السیاسی»* میزان استناد مطالعات معاصر به منابع میراث سیاسی را مورد ارزیابی قرار داده و در فصل دوم از این بخش به بیان اصول و پیش فرض هایی پرداخته که موجب غفلت محققان از اصلِ مورد اشاره شده است. این اثر در سال 1994 از سوی «المعهد العالمی للفکر الاسلامی» منتشر شده و جایزه کتاب سال مصر را کسب کرده است....